Posts Tagged "Fries Verzetsmuseum"

FryslânDok “Misschien zie ‘k je nooit meer”

feb 22 2022

“Och Jongen ik voel mij zoo ongelukkig. ‘t Is zoo erg dat je er niet meer bent. Misschien zie ‘k je nooit…

DOCUMENTAIRE “YN IT SPOAR FAN WELLINGTON R1397”

jun 17 2017

Yn it spoar van Wellington R1397…. In de nacht van 24 op 25 juli 1941 crasht de Wellington R1397 in een weiland…