Posts Tagged "Hoornkwartet van de Koninklijke Luchtmacht"

DOCUMENTAIRE “YN IT SPOAR FAN WELLINGTON R1397”

jun 17 2017

Yn it spoar van Wellington R1397…. In de nacht van 24 op 25 juli 1941 crasht de Wellington R1397 in een weiland…